Všeobecné lékařství: letní semestr

 Rozvrhy:


· Přednášky LS


· Semináře LS


Test 3: Gastrointestinální trakt a obecná patofyziologie

Test 4: Endokrinologie a nervový systém


Podmínky zápočtu v letním semestru (LS):


· Splnění limitu v obou testech

- V případě, že student u některého z testů neuspěje, bude vyzkoušen skupinovým učitelem během

           semestru.


· Přednesení referátu v průběhu seminářů LS


· Odevzdání eseje nebo rešerše článku v požadovaném rozsahu a kvalitě


· Docházka na seminářích


- Povolena je maximálně jedna absence. Případné další absence musí být doloženy potvrzením o

   pracovní neschopnosti.


 - Větší počet řádně omluvených absencí je řešen individuálně skupinovým učitelem (je možné 

    nahradit studijním úkolem, např. rešerší zameškané látky).

   - Dlouhodobé absence je třeba řešit s přednostou ústavu či jeho zástupcem pro výuku.

Informace k praktické zkoušce