Všeobecné lékařství: zkouška

 

Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí patofyziologie, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.
Zkouškové otázky


 

 

Příklad praktické zkoušky 

 

Všechny zkouškové termíny, včetně termínů v září, budou vypsány v SISu do konce 4. týdne letního semestru.


 

Předtermíny a termíny řádného zkouškového období (červen) budou otevřeny k přihlašování studentů 5.týden LS (pro přesné datum viz. SIS) ve 20.00 hod.


 

Další termíny, tj. prázdninové a zářijové, budou otevřeny pro zápis později, nejdříve však ve 20.00 hod. posledního otevřeného termínu řádného zkouškového období. 

Počet termínů, které jsou vypsané v SISu nebude navyšován.Pravidla zápisu na zkoušku a odhlašování od zkoušky:

 


 

- Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu.

 

 


- Přesné datum a čas zahájení zapisování a ukončení možnosti odhlašování a zapisování k termínům je vyznačeno v SISu. Přihlášení na zkoušku je možné ještě 24 hodin po ukončení možnosti odhlášení ze zkoušky.


- Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny požadavky ke zkoušce z patologické fyziologie:


o zápočet z patologické fyziologie ze zimního a letního semestruo zkoušku z Biologie a genetiky 2


- Pokud se student nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy nejpozdějí v den konání zkoušky, student není klasifikován a termín zkoušky propadá (viz pravidla). Omluva musí být doručena vedoucímu předmětu (či jím pověřené osobě) písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná. O přijetí omluvy bude student informován. Opravné termíny


- Student má právo na řádný termín zkoušky a 2 opravné termíny.

- 

Mimořádný opravný termín se nepřipouští.

- Pokud student nevyčerpá možnosti konání zkoušky v rámci   vypsaných termínů nemá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (SZŘ UK čl. 6, odst. 16).

- Zkoušky nelze konat po posledním vypsaném zkouškovém termínu v září. Mimořádné či „děkanské“ zkouškové termíny po ukončení zkouškového období nejsou povoleny.Průběh zkouškyPři každém termínu, i opravném, se zkouška skládá ze tří částí. 

1. Test

– Zahrnuje otázky z učiva celého akademického roku (zimní a letní semestr).

– Studenti musí napsat test na stanovený počet bodů (viz Limity). Pokud nesplní limit jsou klasifikováni "neprospěl" 

– V 1. a 2. opravném termínu nemusí studenti splnit bodový limit testu.

– Výsledky testu jsou brány v potaz při výsledném hodnocení (nesplnění bodového limitu může znamenat výrazné snížení výsledného hodnocení zkoušky). 

2. Zkouška z praktické části

– Bude zkoušena formou krátkých kasuistik, kde student na základě krátké anamnézy a výsledků vyšetření vysvětlí patologické odchylky a jejich možné příčiny a důsledky. Může návrhnout diagnózu či další vyšetření. Student by měl být schopen vysvětlit principy a cíle použitých vyšetřovacích metod (viz část III. otázek). Výrazná neznalost může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky. 

3. Ústní zkouška

– Skládá se ze 3 otázek (1x obecná patofyziologie, 2x orgánová patofyziologie).

– Pokud jde student na druhý opravný termín (třetí termín) je zkoušen komisí minimálně dvou zkoušejících.