Zubní lékařství: zkouška

 

Od 14.11.2017 od 20:00 hod. se můžete zapisovat na zkoušky.

 

 


Zkouškové otázky


 

Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí patofyziologie, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů. Zkouška je zaměřena na znalost etiologie a patogenetických mechanismů. Zvášní zřetel bude kladen na onemocnění s příznaky v orofaciální oblasti a na patofyziologii náhlých život ohrožujících stavů. Klinické příznaky a diagnostické postupy by měly být interpretovány ve vztahu k patofyziologii konkrétních patologických stavů. 

Pravidla zápisu na zkoušku a odhlašování od zkoušky


 

· Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu.


· Přesné datum a čas zahájení zapisování a ukončení možnosti odhlašování a zapisování k termínům je vyznačeno v SISu.


· Přihlášení na zkoušku je možné ještě 24 hodin po ukončení možnosti odhlášení ze zkoušky.


· Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny požadavky ke zkoušce z patologické fyziologie:


- zápočet z patologické fyziologie z letního i zimního semestru


- zkoušku z Biologie a genetiky 2


 

· Pokud se student/ka nedostaví ke zkoušce bez řádné omluvy nejpozději v den konání zkoušky, není klasifikován a termín zkoušky propadá (viz pravidla). Omluva musí být doručena vedoucímu předmětu (či jím pověřené osobně) písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluvena dostatečná. O přijetí omluvy bude studet/ka informován/a. 


Opravné termíny


 

· Student/ka má právo na řádný termín zkoušky a 2 opravné termíny. Mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud student/ka nevyčerpá možnosti konání zkoušky v rámci vypsaných termínů nemá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (SZŘ UK čl. 6, odst. 16).


 

· Zkoušky nelze konat po posledním vypsaném zkouškovém termínu v září. Mimořádné či „děkanské“ zkouškové termíny po ukončení zkouškového období nejsou povoleny. 

Průběh zkoušky


Při každém termínu, i opravném, se zkouška skládá ze dvou částí.


1. Test

– Zahrnuje otázky z učiva celého kurzu patologické fyziologie pro zubní lékaře.

– Výsledky testu jsou brány v potaz při výsledném hodnocení (nesplnění bodového limitu může znamenat výrazné snížení výsledného hodnocení zkoušky, viz. limity).


2. Ústní zkouška

– Skládá se ze 3 otázek (1x obecná patofyziologie, 2x orgánová patofyziologie).

– Pokud jde student na druhý opravný termín (třetí termín) je zkoušen komisí minimálně dvou zkoušejících.