Klinická patofyziologie (Mgr.)

 

Od 14.11.2017 od 20:00 hod. se můžete přihlašovat na zkoušky!


 

Nutriční specialista (Mgr.)


 

Ústav patologické fyziologie odpovídá za vedení předmětu Klinická patofyziologie pro obor nutriční specialista v 1. ročníku navazujícího magisterského studia (2 hodiny přednášek a 2 hodiny semináře ve 4 hodinovém bloku 1x za 14 dní v zimním semestru). Předmět patří mezi základní předměty, seznamující studenty s etiopatogenezí nemocí.


Rozsah znalostí požadovaných ke zkoušce (klasifikovaný zápočet) je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalostí, které získal při studiu jiných předmětů. 

Kombinovaná forma studia


V této formě studia je předmět vyučován v bloku v 1. ročníku studia (viz rozvrh)


 

Rozvrh zimního semestru (prezenční a kombinovaná forma studia)


 

Otázky ke klasifikovanému zápočtu 

 

Doporučené studijní materiály:


 

Základní učebnice:

· Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum, 2000, 2003)

· Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

· Vokurka a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry (Nakladatelství Karolinum, 2014 - 3. vydání, k dispozici i jako e-kniha)


Další:

· Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka (Grada, 2001)

· Stephen J. McPhee: Pathophysiology of Disease: Introduction to Clinical Medicine (McGraw-Hill/LANGE, 2010, 6th edition a novější)


Internetové zdroje:

· Podklady k přednáškám a seminářům: http://connect.lf1.cuni.cz

· Wikiskripta: http://wikiskripta.eu - zejména otázky týkající se vztahu vyšetřovacích metod k patofyziologii

· Internetový Atlas fyziologie a patofyziologie: http://www.physiome.cz/atlas - internetové simulátory respirace, cirkulace a acidobazické rovnováhy, výkladové kapitoly, např. hemostáza, metabolismus železa

 

Kontakt:

prof. MUDr. Pavel Maruha, CSc., tel 22496-2917, e-mail: pavel.maruna@lf1.cuni.cz