Informace o Všeobecném lékařství

 

informace o výuce: 224 965 917 | e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz


Konzultační hodiny učitelů 

 

Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí patofyziologie, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem nebo bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.


Výuka patologické fyziologie skládá ze 2 přednášek týdně v zimním semestru (ZS), 1 přednášky týdně v letním semestru (LS), 1 semináře týdně v ZS i LS a 1 semináře jedenkrát za 14 dní v ZS i LS.


Přednášky: probírají souhrnným způsobem učivo patologické fyziologie. Místo konání je vyznačeno v rozvrhu. Jsou nepovinné, přesto je doporučujeme navštěvovat, a to během celého kurzu patofyziologie.


Semináře: probíhají na Ústavu patologické fyziologie, U Nemocnice 5, Praha 2 v seminárních místnostech (v 1. patře). Každotýdenní semináře probíhají s kroužkovým vyučujícím. Čtrnáctidenní semináře probíhají dle rozpisu a jsou zaměřené na patofyziologii konkrétních onemocnění nebo skupin onemocnění.


Ve výjimečných případech lze se souhlasem kroužkového učitele navštěvovat seminář s jiným kruhem. Změnu kruhu prosím zdůvodněte písemně e-mailem asistentce pro výuku Radmile Korhoňové (rkorh@LF1.cuni.cz) a kroužkovému učiteli. Jednorázové nahrazení výuky s jinou skupinou řešte individuálně s učitelem.


Zápočtové testy: V zimním a letním semestru se píší dva zápočtové testy. Termíny a témata testů jsou vyznačeny v rozvrhu seminářů. Testy mají charakter „multiple choice“ a obsahují 20 otázek. Na každou otázku existuje jedna nebo více správných odpovědí. Každá odpověď se hodnotí zvlášť. Pokud student ze závažných důvodů (nemoc apod. po předložení omluvenky) nemůže napsat test v „testovém“ týdnu, může po dohodě psát test ve vypsaných náhradních termínech, kontakt: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

Eseje: Během kurzu patologické fyziologie vypracuje každý student písemnou esej. Téma eseje si budou studenti vybírají na seminářích s kroužkovým učitelem v I. nebo II. testovém týdnu zimního semestru. Eseje se budou odevzdávat první třetině letního semestru. Studenti mohou, po konzultaci s kroužkovým učitelem, místo eseje vypracovat rešerši k vědeckému článku, dle svého výběru (vč. nastudování problematiky, zasazení do kontextu a vyhledání některých citací). Další informace, tj. seznam témat, struktura, způsob vkládání přes SIS, viz. "Zimní semestr". 


Referáty: Během kurzu patologické fyziologie každý student přednese referát na molekulárně medicínské téma formou krátké (max. 10 min) prezentace (např. powerpointové). Studenti si budou téma referátu vybírat v I. nebo II. testovém týdnu. V letním semestru budou semináře vyhrazené pro prezentaci referátů. Další informace viz. "Zimní semestr"


Doporučené studijní materiály:


 

Základní učebnice:


- Nečas a spol.: Obecná patologická fyziologie (Karolinum 2000, 2006, 2009)

- Nečas a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Karolinum 2006, 2009)


Ostatní doporučená literatura:


- Vokurka: Patofyziologie pro nelékařské směry (Karolinum 2012)

- Maruna Pavel a kol.: Zkušební testy z patologické fyziologie (Karolinum 2015)

- Stephen J. Mc-Phee: Pathophysiology of Disease: Introduction to Clinical Medicine (McGraw-Hill Medical; 2014, 7th edition or McGraw-Hill/LANGE; 2010, 6th edition)

- Stefan Silbernagl; Florian Lang: Atlas patofyziologie (Grada, 2012)

- Silbernagl S., Lang F., Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, 2000

- Kumar, Abbas, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, (Saunders, 9th edition, 2014 or 8th edition 2009)


 

Internetové zdroje (doplňkové)


- Podklady k přednáškám jsou k dispozici na stránkách Adobe connect http://connect.lf1.cuni.cz/

- Fakultní wikiskripta: http://www.wikiskripta.eu/

- Internetový atlas fyziologie a patofyziologie http://www.physiome.cz/atlas internetové simulátory respirace, cirkulace a acidobazické rovnováhy, výkladové kapitoly, např. hemostáza.

- Vyhledávání vědeckých informací: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed nebo další databáze http://www.ncbi.nlm.nih.gov


 

 

Limity:

· Limit pro udělení zápočtu > 70,00% (z každého testu daného semestru)

· Limit zkouškového testu bude > 70,00%

Zkouškový test píší všechny studenti a musí jej napsat na > 70,00%.

Vedoucí výuky: 

doc. MUDr. Jana Živného, PhD. (l. 5865, e-mail: jan.zivny@lf1.cuni.cz)