Patologie a Patologická fyziologie (Bc.)

 

 

Ústav patologické fyziologie se společně s Ústavem patologie 1.LF UK podílí na výuce předmětu Patologie a patologická fyziologie I a II. Předmět je přednášen v tzv. kmeni pro studenty bakalářských oborů ve 2. ročníku studia v zimním a letním semestru.


 

Předmět patologie a patofyziologie patří mezi základní předměty, seznamující studenty s podstatou a projevy nemoci. Má morfologickou část, zabývající se hlavně viditelnými změnami orgánů /což vytváří představu o nemoci/ a část patofyziologickou, zabývající se hlavně etiopatogenezí, vytvářející představu o změněných funkcích v nemocném organismu. Z didaktického hlediska je rozdělen na část obecnou a speciální.


 

Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce z patofyziologické části předmětu je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí patofyziologie, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů. 

Rozvrh pro prezenční i kombinovou formu studia 

Kombinovaná forma studia


 

V této formě studia je předmět vyučován v 3 blocích ve 2. ročníku studia.

Informace o výuce najdete na stránkách Ústavu patologie http://pau.lf1.cuni.cz/informace-pro-studenty


(garant: doc. MUDr. Jarmila Bártová, CSc. jarmila.bartova@LF1.cuni.cz )


 

Kontakt (patologická fyziologie):

doc. MUDr. Karel Šulc, CSc., tel. 22496-5914, e-mail: ksulc@lf1.cuni.cz


Doporučené studijní materiály:


 

Základní učebnice:

· Vokurka a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry (Nakladatelství Karolinum, 2014 - 3. vydání, k dispozici i jako e-kniha)


Další:

· Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum, 2000, 2003)

· Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

· Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka (Grada, 2001)

· Stephen J. McPhee: Pathophysiology of Disease: Introduction to Clinical Medicine (McGraw-Hill/LANGE, 2010, 6th edition a novější)


Internetové zdroje:

· Podklady k přednáškám a seminářům: http://connect.lf1.cuni.cz

· Wikiskripta: http://wikiskripta.eu - zejména otázky týkající se vztahu vyšetřovacích metod k patofyziologii

· Internetový Atlas fyziologie a patofyziologie: http://www.physiome.cz/atlas - internetové simulátory respirace, cirkulace a acidobazické rovnováhy, výkladové kapitoly, např. hemostáza, metabolismus železa