Stručná historie ústavu

Všeobecná a experimentální patologie – patologická fyziologie na pražských lékařských fakultách (do roku 1945 i na německé LF)

stručný a předběžný přehled vypracovaný doc. L. Hlaváčkovou z ÚDLCJ 1. LF UK

 

Nerozdělená fakulta (do roku 1882/3)

Na fakultě se ustavila jako samostatný obor v roce 1872.

Zřízení zvláštní katedry inicioval J. Waller (1811-1880).

Jeho nástupcem se stal v r. 1879 F. Knoll (1841-1900), zřídil v novostavbě chemického ústavu
(U Nemocnice 5) vlastní ústav, vedl ho do r. 1898.

 

Německá lékařská fakulta

V l. 1898/9 - 1913 řídil ústav E. Hering ml. (1866-1948) .

1913-1933 A. Biedl (1869-1933)*.

1934-1945 J. Rihl (1879-1961).

 

Česká lékařská fakulta od r. 1883/4

První přednosta A. Spina (1850-1918) vedl ústav v l. 1883-1918. Ústav sídlil v Kateřinské ul. 32.

Jeho nástupcem byl R. Kimla (1866-1950), řídil ústav v l. 1918-1925.

Po něm nastoupil J. Hepner (1892-1964) – s válečnou přestávkou ho vedl do r. 1963.

Po válce se ústav přestěhoval do prostor ústavu německé fakulty, zrušené v r. 1945. Zde sídlí dosud
(U Nemocnice 5).

T. Trávníček (1918-2008) byl po Hepnerovi v čele ústavu do r. 1971/72.

V. Janoušek (1929-2007) byl v l. 1971/72 až 1981/82 zatímním vedoucím, v l. 1982/83 až 1995/96 řádným.

E. Nečas nastoupil v r. 1995/6, ve funkci přednosty do r. 2012.

 

Další významné osobnosti působící na ústavu české či německé fakulty:

Hans Selye

Jan Neuwirt

František Kornalík

Prem Poňka

 

*)Laurenceův-Moonův-Bardetův-Biedlův syndrom

syn­drom charakterizovaný četnými od­chyl­ka­mi, zejm. mentální retardací, po­ly­dak­ty­lií, hypogonadismem hypothalamického pů­vo­du, obezitou, retinitis pigmentosa aj. Vzácněji lze nalézt i některé anomálie vnitřních orgánů. Dědičnost je auto­zomál­ně recesivní

 

 

Poznámka:

Nástupy přednostů – pokud jsou ze seznamů přednášek - nejsou přesné – seznamy je uvádějí většinou se zpožděním.

Někteří přednostové do r. 1945 vedli nejen ústav, ale i kliniku, obvykle propedeutickou.

O jednotlivých osobách je možno získat podrobné informace v biografických slovnících:

L. Hlaváčková, P. Svobodný (red.) Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348-1939 I. II., Praha 1988, 1993

L. Hlaváčková, P. Svobodný, Biographisches Lexikon der deutschen medizinischen Fakultät in Prag 1883-1945, Praha 1998.